Dorothy Strachey

Portrait of Dorothy Strachey by “Ray” Strachey (ca. 1923).