Niu Weiyu, photograph of Yu Rongling, 1960.

Niu Weiyu, photograph of Yu Rongling, 1960.