Yu Rongling in Manchu Dress for Ruyi dance, Summer Palace, Beijing, 1904.

Yu Rongling in Manchu Dress for Ruyi dance, Summer Palace, Beijing, 1904.